Posts

Showing posts from May, 2020

Sambhavami Yuge Yuge In Tamil - Lyrics and Meaning (ஸம்பவாமி யுகே யுகே)

Image
"Sambhavami Yuge Yuge" (ஸம்பவாமி யுகே யுகே) is very popular shloka from Bhagavad Gita , this is actually from 8th verse of Gita, Chapter 4 . together with verse 7, which begins with "Yada Yada hi Dharmasya" (யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய) it makes very beloved shloka from Gita. Here I'm sharing these two verses in Tamil script with Tamil meaning. "Yada Yada hi Dharmasya" in Tamil font with Meaning யதா யதா ஹி தர்மஸ்ய க்லானிர்பவதி பாரத | அப்யுத்தானமதர்மஸ்ய ததாத்மானம் ஸ்றுஜாம்யஹம் || 7 || பாரத யதா யதா-பாரதா, எப்போதெப்போது, தர்மஸ்ய க்லாநி-தர்மம் அழிந்துபோய், அதர்மஸ்ய அப்யுத்தாநம் பவதி-அதர்மம் எழுச்சி பெறுமோ, ததா ஹி ஆத்மாநம் ஸ்ருஜாம், யஹம்-அப்போது நான் என்னைப் பிறப்பித்துக் கொள்ளுகிறேன். பரித்ராணாய ஸாதூனாம் வினாஶாய ச துஷ்க்றுதாம் | தர்மஸம்ஸ்தாபனார்தாய ஸம்பவாமி யுகே யுகே || 8 || ஸாதூநாம் பரித்ராணாய-நல்லோரைக் காக்கவும், துஷ்க்ருதாம் விநாஸாய ச-தீயன செய்வோரை அழிக்கவும், தர்ம ஸம்ஸ்தாபநார்தாய-அறத்தை நிலை நிறுத்தவும், யுகே யுகே ஸம்பவாமி-நான் யுகந்தோறும் பிறக

Yada Yada Hi Dharmasya (যদা যদা হি ধর্মস্য) Bengali Lyrics and Meaning

Image
"Yada Yada Hi Dharmasya" (যদা যদা হি ধর্মস্য) is one of the most popular verses from  Srimad Bhagavad Gita . It is actually in the 7th verse of  chapter 4 , along with 8th verse, which ends with "Sambhabami Yuge Yuge" (সম্ভবামি যুগে যুগে) makes it very popular among Vishnu worshippers. Here I'm sharing these two verses in Bengali script with Bengali meaning. The original Sanskrit shloka: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भव- ति भारत । अभ्युत्थान- मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्- ॥४-७॥ परित्राणाय- साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्- । धर्मसंस्था- पनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥४-८॥ 🔥 Try Random Gifts 🔥 "Yada Yada hi Dharmasya" in Bengali font with Meaning যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মনং সৃজামহ্যম্।।৭।। অনুবাদঃ হে ভারত! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে প্রকাশ করে অবতীর্ণ হই। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।৮।। অনুবা

Aigiri Nandini Lyrics in Bengali, Meaning (অয়ি গিরিনন্দিনি)

Image
Aigiri Nandini Lyrics in Bengali with Meaning (অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি লিরিক্স) Aigiri Nandini Lyrics in Bengali with Meaning (অয়ি গিরিনন্দিনি লিরিক্স) Aigiri Nandini (অয়ি গিরিনন্দিনি), also known as Shree Mahishasura Mardini Stotram (মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্) is a very popular Durga Devi Stotram. Which actually a part of Bhagavati Padya Pushpanjali Stotra (भगवतीपद्यपुष्पांजलिस्तोत्र). The story of Mahishasura Mardini was introduced by Rishi Markandeya (ঋষি মার্কন্দয়) in Devi Mahatmayam. Adi Shankaracharya (আদি শঙ্করাচার্য) composed Mahishasura Mardini Strotram (মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্) as a commentary. In this post, you will find Aigiri Nandini Bengali Lyrics Video Aigiri Nandini Bengali Lyrics with Meaning Aigiri Nandini Bengali Lyrics PDF to Download Aigiri Nandini Bengali Lyrics Video | অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি (অয়ি গিরিনন্দিনি নন্দিতমেদিনি) Aigiri Nandini Lyrics In Bengali with Meaning in English: শ্রীমৎ আদি শঙ্করাচার্য রচিত মহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্ ।।১।। অয়ি

108 Names of Durga in Bengali (মা দুর্গার 108 নাম)

Image
108 Names of Durga in Bengali (মা দুর্গার  ১ ০৮ নাম) ১. ঔং সতী, ২. সাধ্বী, ৩. ভবপ্রীতা (ভগবান শিবের প্রতি প্রীতিপূর্ণ হৃদয়া), ৪. ভবানী, ৫. ভবমোচনী (সংসারবন্ধন থেকে মুক্তিদায়িনী), ৬. আর্যা, ৭. দুর্গা, ৮. জয়া, ৯. আদ্যা, ১০. ত্রিনেত্রা, ১১. শূলধারিণী, ১২. পিনাকধারিণী, ১৩. চিত্রা, ১৪. চণ্ডঘন্টা (প্রচণ্ড শব্দে ঘন্টানাদকারিণী), ১৫. মহাতপা (দুশ্চর তপস্যাকারিণী), ১৬. মন (মননশক্তি) ১৭. বুদ্ধি (বোধশক্তি), ১৮. অহংকারা (অহমের আশ্রয়), ১৯. চিত্তরূপা, ২০. চিতা, ২১. চিতি (চেতনা), ২২. সর্বমন্ত্রময়ী, ২৩. সত্তা (সৎ-স্বরূপা), ২৪. সত্যানন্দস্বরূপিণী, ২৫. অনন্তা (যাঁর স্বরূপের কোনও অন্ত নেই), ২৬. ভাবিনী (সর্ব কিছুর উৎপত্তিকারিণী), ২৭. ভাব্যা (ভাবনা এবং ধ্যানের যোগ্যা), ২৮. ভব্যা (কল্যাণরূপা), ২৯. অভব্যা (যাঁর থেকে বেশী ভব্য আর কোথাও নেই), ৩০. সদাগতি, 🔥 Try Random Gifts 🔥 ৩১. শাম্ভবী (শিবপ্রিয়া), ৩২. দেবমাতা, ৩৩. চিন্তা, ৩৪. রত্নপ্রিয়া, ৩৫. সর্ববিদ্যা, ৩৬. দক্ষকন্যা, ৩৭. দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী, ৩৮. অপর্ণা (তপস্যাকালে পর্ণ পাতা পর্যন্ত না খাওয়া), ৩৯. অনেকবর্ণা (বহুবর্ণব

Durga Astotharas Sata Naam - English

Image
Devi Durga's Astotharas Sata Naam 1. Om Shriiyai namaha 2. Om Umaayai namaha 3. Om Bhaaratyai namaha 4. Om Bhadraayai namaha 5. Om Sharvaanyai namaha 6. Om Vijayaayai namaha 7. Om Jayaayai namaha 8. Om Vaanyai namaha 9. Om Sarvagataayai namaha 10. Om Gauryai namaha 11. Om Vaaraahyai namaha 12. Om Kamalapriyaayai namaha 13. Om Sarasvatyai namaha 14. Om Kamalaayai namaha 15. Om Maayaayai namaha 16. Om Maatangyai namaha 17. Om Aparaayai namaha 18. Om Ajaayai namaha 19. Om Shaamkabharyai namaha 20. Om Shivaayai namaha 21. Om Chandayai namaha 22. Om Kundalyai namaha 23. Om Vaishnavyai namaha 24. Om Kriyaayai namaha 25. Om Shriiyai namaha 26. Om Aindrayai namaha 27. Om Madhumatyai namaha 28. Om Girijaayai namaha 29. Om Subhagaayai namaha 30. Om Ambikaayai namaha 31. Om Taaraayai namaha 32. Om Padmaavatyai namaha 33. Om Hamsaayai namaha 34. Om Padmanaabhasahodaryai namaha 35. Om Aparnaayai namaha 36. Om Lalitaaya

108 Names of Devi Durga and Their Meanings

Image
Mahishasura Mardini's 108 names with meanings S. No. Durga Name Meaning 1 Devi The Deity 2 Durga The Inaccessible 3 Tribhuvaneshwari Goddess of Sargya, Martya and Patal 4 Yashodagarba Sambhoota Coming out from Yashoda's Womb 5 Narayanavarapriya In liking of Narayana's Boons 6 Nandagopakulajata Daughter of the Nandagopa Race 7 Mangalya Auspicious, Sacred 8 Kulavardhini Progressor of the Race 9 Kamsavidravanakari Who made a threat to Kamsa 10 Asurakshayamkari Who reduced the number Of Demons 11 Shilathata Vinikshibda At the time of birth, slammed by Kamsa 12 Akashagamini Move In the sky 13 V

Aigiri Nandini Lyrics in English with Meaning and Phonetics

Image
Aigiri Nandini Lyrics in English and Meaning Aigiri Nandini Lyrics in English In this post, you will find:    - Aigiri Nandini Lyrics Video    - Aigiri Nandini Lyrics with English Meaning    - Aigiri Nandini Lyrics PDF that you can download Aigiri Nandini / Mahishasura Mardini Stotram - English Lyrics Video Aigiri Nandini English Lyrics, with Meaning in English Verse: 1 Ayi giri nandini, nandhitha medhini, Viswa vinodhini nandanuthe, Girivara vindhya sirodhi nivasini, Vishnu Vilasini Jishnu nuthe, Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini, Bhoori kudumbini bhoori kruthe, Jaya Jaya Mahishasura mardini, Ramya kapardini, shaila Suthe. 🔥 Try Random Gifts 🔥 Victory and victory to you, Oh darling daughter of the mountain, Who makes the whole earth happy, Who rejoices with this universe, Who is the daughter of Nanda, Who resides on the peak of Vindhyas, Who plays with Lord Vishnu, Who has a glittering mien, Who is praised by other goddesses, Who is the consort of the lord with t